UHK

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové rozvíjí vědní obory, které odpovídají především zaměření jednotlivých fakult a jejich pracovišť, ale též celouniverzitní vědecko-výzkumné oblasti, které mají multidsiciplinární a transdisciplinární charakter. UHK dlouhodobě posiluje svoji pozici mezi univerzitami v mezinárodním srovnání. 

Univerzita reaguje pohotově na současné společenské potřeby, stejně jako na potřeby regionu a jeho správní a podnikatelské sféry. Příkladem toho může být spolupráce v rámci Hradeckého IT klastru či spolupráce s Radou pro výzkum, vývoj a inovace Královehradeckého kraje a pod. Z hlediska zdrojů financování se  na krytí grantové činnosti podílejí nejvíce celostátní poskytovatelé, tedy GA ČR, TA ČR, resortní ministerstva, dále rovněž Evropská unie v rámci svých grantových schémat a v rámci společných aktivit také regionální instituce. V posledních letech projevuje rostoucí zájem o spolupráci s UHK také podnikatelská sféra v rámci smluvního výzkumu.

prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.